വചന വെളിച്ചത്തിൽ കഷതയെ എങ്ങനെ കാണണം : മലയാളം ചർച്ച Part 2

വചന വെളിച്ചത്തിൽ ക��തയെ എങ്ങനെ കാണണം : മലയാളം ചർച്ച PART 2

വചന വെളിച്ചത്തിൽ കഷതയെ എങ്ങനെ കാണണം : മലയാളം ചർച്ച Part 2Moderator: Pastor Babu JohnJoining: Pastor John Ninan and Pastor Y Yohannan

Posted by Calvary Darshan on Saturday, July 25, 2020